Zistite, ako môžete vďaka najnovším technológiam ušetriť nielen financie na postrekoch,  Váš čas, ale aj vinohrad od chemickej zaťaženosti pomocou predpovedania infekčného tlaku chorôb. Systém VinLink sa Vám pri tom môže stať neoceniteľným pomocníkom vo Vašej vinici, či už v rámci konvenčnej, integrovanej alebo ekologickej ochrany.

Mikroklimatické podmienky

Zmena klímy – pojem, ktorý medzi ľuďmi rezonuje čoraz častejšie. A opodstatnene. Dlhé a teplé letá, časté a intenzívne búrky, dlhotrvajúce suchá, veterné smršte, roztápanie ľadovcov, stúpajúca hladina morí – všetkým týmto prejavom naša planéta čelí a pravdepodobne aj v budúcnosti bude čoraz viac čeliť. Hlasy klimatológov a meteorológov podporené dlhodobými meraniami a pozorovaniami hovoria jasne – zmenu klímy už prežívame a ak s tým nič nebudeme robiť, čoraz v intenzívnejšej podobe aj prežívať budeme. Čoraz extrémnejšie prejavy počasia pociťujeme v posledných rokoch aj na našom území. Poľnohospodári v podstate už takmer každoročne hlásia straty spôsobené dlhotrvajúcim suchom. Vinári a vinohradníci majú každý rok, okrem mrazov, obavy aj pred búrkami s krúpami, ktoré môžu zničiť úrodu v priebehu pár minút. V letnom období sú práve časté a lokálne búrky faktorom, ktorý významne ovplyvňuje množstvo zrážok, ktoré dopadne na krajinu. Jednoduchými meraniami je možné ukázať, aké veľké rozdiely v úhrne zrážok môžu byť medzi územiami, ktoré sú od seba vzdialené hoci len pár sto metrov. Pokiaľ ide o teplotu a vlhkosť, prirodzene rozdielne hodnoty možno pozorovať v kopcovitých terénoch, ale aj v blízkosti jazier, riek, alebo potokov. A práve rozdiely v teplote, vlhkosti, zrážkach (a samozrejme aj ostatných veličinách) zohrávajú významnú rolu, pokiaľ ide o vývin chorôb vo vinohradoch. Na mikroklíme záleží a čoraz viac záležať bude. Preto je dôležité poznať svoje územie a v tom môžu vinohradníkom výrazne pomôcť moderné a taktiež dostupné technológie.

Meteostanice pre predikciu chorôb viniča
VinLink – Meteostanice pre predikciu chorôb viniča

VinLink

Služba VinLink je systém ochrany viniča založený na predikcii infekčného tlaku chorôb viniča. Základom je moderná meteostanica umiestnená vo vinohrade, ktorá poskytuje vždy aktuálne údaje o poveternostných podmienkach, ktoré slúžia ako podklad pre výpočet predpovede šírenia chorôb, ako je peronospóra, múčnatka a pleseň sivá. Používateľsky jednoduchá aplikácia vinohradníka v predstihu upozorní na riziko výskytu choroby a odporučí potrebný zásah, vďaka čomu je možné udržať potrebnú kvalitu úrody a jej množstvo. Na druhej strane, ak to podmienky umožňujú, môžeme hovoriť aj o redukcií chemizácie vo vinohrade, čo sa môže podpísať pod úsporu financií vynaložených na postreky. V neposlednom rade s tým súvisí aj ušetrený čas pre vinohradníka, ktorý by inak musel (zbytočne) vynaložiť na ošetrenie svojho viniča.

Najnovšie technológie

Použitie nových, moderných technológií so sebou vždy prináša výhody, ktoré môžu urobiť službu cenovo dostupnou a pritom spoľahlivou a presnou. VinLink nie je výnimkou. Meteorologická stanica, ktorá je umiestnená vo vinohrade, využíva moderné a presné senzory na meranie aktuálnych poveternostných podmienok ako napríklad teplota, vlhkosť, tlak, úhrn zrážok, slnečné žiarenie, ovlhčenie listov, ako aj teplotu a vlhkosť pôdy. Pre komunikáciu sa využíva jedna z najnovších sietí (tzv. siete IoT) pre prenos malého množstva dát, ktorá má nízke energetické nároky na koncové zariadenie. To umožňuje, aby bola meteostanica prevádzkovaná výlučne na batériu, a preto nie je nutné použiť solárne články, ktoré by celé zariadenie v konečnom dôsledku predražili. 

Overený algoritmus

Najdôležitejšiu časť v celom systéme predstavuje predikčný algoritmus, na základe ktorého sa vypočíta infekčný tlak pre danú chorobu na ďalší týždeň v sezóne. VinLink využíva vynovený a zdokonalený algoritmus Galati, ktorého tvorcom bol p. Ing. Gašpar Vanek, CSc., vážený odborník, vedec a vinohradník. Algoritmus má za sebou viac ako 25 rokov praxe a každoročne pomáha vinohradníkom a vinárom v stovkách vinohradoch nielen na území Slovenska. Systém VinLink s algoritmom Galati je na rozdiel od iných predikčných systémov výnimočný tým, že zohľadňuje citlivosť jednotlivých sledovaných odrôd viniča, ako aj polohu a tvar terénu vinohradu.

Európska únia ponúka dotácie pre vinohradníkov v integrovanej a ekologickej produkcii.

Finančná dotácia

Nie každý vinohradník a vinár pozná možnosti, ako svoju prácu finančne podporiť pomocou fondov a dotácií. Je pochopiteľné, že popri náročnej práci vo vinohrade a v pivnici len málokto hľadá možnosti, ako získať podporné finančné prostriedky. Pravdepodobne mnohí ani nevedia kde hľadať takéto informácie a už automaticky v ľudoch žije predstava o boji s veternými mlynmi, ktorými neraz vedia byť rôzne úrady a to aj keď ide len o vybavenie jednoduchých záležitostí, nie to ešte ak by išlo o finančnú pomoc.

Na tejto predstave je kus pravdy. No jedným dychom je potrebné zároveň dodať, že získanie finančných dotácií je naozaj možné aj pre bežného vinohradníka, ktorý takto môže získať ročne dotáciu vo výške 483 € na 1 ha vinohradu pri integrovanej produkcii a až 671 € pri ekologickej produkcii. Tento proces je však časovo a byrokraticky náročný, najmä preto, lebo si vyžaduje zložité a detailné výpočty zo strany už aj tak dosť zaneprázdneného vinohradníka.

Práve systém VinLink má v pláne aj v tejto oblasti pomôcť. Ako ? Odpoveďou je práve druhá časť služby a to VinLink aplikácia, ktorá bude podľa plánov jej tvorcov v budúcnosti značne zjednodušovať proces získavania dotácií v prípade integrovanej alebo ekologickej produkcie viniča. Sofistikovaná aplikácia sa teda môže stať šikovným asistentom, ktorý pomôže odbremeniť pestovateľa nielen od starostí s manažmentom aplikácie ochranných prostriedkov vo vinohrade, ale dokonca v prípade získania dotácií pokryje náklady nielen sám na seba, ale ešte prinesie financie navyše.

Integrovaná a ekologická produkcia

V prvom rade je potrebné zopakovať, že pre získanie tejto dotácie musí pracovať vinohradník v režime integrovanej alebo ekologickej produkcie, ktorá so sebou prináša isté obmedzenia, resp. pravidlá, ktoré sa týkajú najmä toho, v akom množstve a aké chemické prípravky, respektíve ich účinné látky, môže vinohradník v danom roku použiť. Obmedzenia sa taktiež týkajú použitia hnojív.

Podmienky pestovania viniča v integrovanej alebo ekologickej produkcii majú svoje opodstatnenie a sú určite splniteľné, čím predstavujú dobrý základ na produkciu zdravého hrozna s nízkym obsahom rezíduí účinných látok z prípravkov na ochranu rastlín. Cieľom teda nie je len finančná pomoc, ale predovšetkým odľahčenie vinohradov a okolitej prírody od prebytočnej chemizácie a tým pádom produkcia zdravšieho hrozna, muštu a vína. Zo skúseností popredných odborníkov, ktorí sami pestujú vinič a chránia ho výhradne ekologickými prípravkami, sa dá usudzovať, že pri správnom používaní algoritmu Galati, ktorý je po novom obsiahnutý v službe VinLink, sa bez sebemenších problémov dá chrániť vinič od chorôb ekologicky, za čo sa im príroda odvďačuje zdravou a bohatou úrodou.

Ako vie VinLink pomôcť?

Ako bolo vyššie spomenuté, integrovaná aj ekologická produkcia je nielen prospešná, ale aj výhodná a zrealizovateľná. Spracovať potrebné materiály pre zdokumentovanie svojej produkcie na získanie dotácie však nie je celkom triviálna záležitosť. Je potrebné viesť dôkladnú evidenciu o prácach vo vinohrade a najmä jeho ošetrovania počas celej sezóny. S týmto procesom vinohradníkom v budúcnosti výrazne pomôže aplikácia VinLink, kde bude vedenie tejto evidencie systematické a jednoduché. Aplikácia okrem iného ponúkne napríklad jednoduchý kalendár prác vo vinohrade alebo si bude pamätať, akú koncentráciu ktorej účinnej látky má postrek, ktorý sa používa, na základe čoho bude vinohradník vedieť, kedy a aké množstvo tejto účinnej látky môže ešte použiť. Na konci sezóny systém vygeneruje potrebné dokumenty so správne vypočítanými hodnotami, ktoré potom poslúžia ako podklad pre získanie dotácie na ďalší rok. Okrem iného bude aplikácia obsahovať aj kompletný zoznam podmienok integrovanej a ekologickej ochrany, vďaka čomu sa v nich používateľ nestratí a bude mať tak počas celej sezóny aktuálny prehľad danej problematiky .

Kedy začať?

Pre správne fungovanie služby VinLink je potrebné spustiť merania vo vinohrade pomocou meteostanice už začiatkom marca. Svoj záujem je možné prejaviť zaslaním e-mailu na adresu: infovinlink.eu, kde Vám budú zodpovedané všetky otázky. Taktiež akékoľvek postrehy a skúsenosti z praxe zo strany vinohradníkov zapojených do integrovanej alebo ekologickej produkcie budú nápomocné tvorcom systému, ktorým lepšie pochopenie potrieb a problémov vinohradníkov umožní ponúknuť čo najlepšie riešenie.

Služba VinLink je spoplatňovaná na ročnej báze v podobe predplatného, v rámci ktorého je okrem konektivity a spracovania dát zahrnutá aj záruka na výmenu meteostanice, ktorú má používateľ v prenájme a taktiež prípadná výmena batérie, ak by prišlo k jej vybitiu počas daného roka.

Jednu meteostanicu môže využívať zároveň viacero vinohradníkov, ktorí majú bezprostredne susediace vinohrady, čím môžu náklady na používanie služby optimalizovať. Každý používateľ má automaticky v cene 1 odrodu viniča, ktorú mu aplikácia bude vyhodnocovať.

Categories: VinLink

sk_SKSlovak